Dwangsom voor Nieuw Reijerwaard

Meermalen heeft de Natuurvereniging de afgelopen jaren een klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZH) over overtredingen van de regelgeving aangaande natuur op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.
Het resultaat was tot op heden teleurstellend. Geen ingrijpen door OZHZ en geen gedragsverandering bij de verantwoordelijke organisatie. Tot onze verrassing ontvingen we onlangs bericht dat onze klacht van begin augustus heeft geresulteerd in een dwangsombeschikking om de overtredingen ongedaan te maken en/of in de toekomst te voorkomen.

Wat was er aan de hand? In juni 2020 is het terrein ter hoogte van Verbindingsweg 38 en de eilandjes in het noordelijk deel van de Reijerwaard gemaaid. In het struweel / begroeiing op de eilandjes waren kleine karekieten, rietgorzen, meerkoeten en een bosrietzanger aan het broeden. Dit is in het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 augustus in strijd met het ecologisch werkprotocol: ‘Maaiwerkzaamheden en grondverzet vinden zo mogelijk plaats buiten het broedseizoen van vogels (15 maart-augustus) Wanneer in het broedseizoen werkzaamheden zijn gepland, dient ervoor zorg te worden gedragen dat er zich geen broedgevallen bevinden in de terreindelen waar gewerkt gaat worden.’ Er was echter geen ecoloog ingeschakeld om de werkzaamheden te begeleiden.

Op het industrieterrein stonden voorafgaande aan de sloop diverse gebouwen omgeven door struweel waarin groepen huismussen huisden. Voorafgaande aan de sloop moest vervangende leefruimte voor de huismussen worden geboden. Er zijn op enkele plaatsen nestkasten opgehangen in een gebied dat ongeschikt is voor huismussen om te leven. De leefruimte moet bestaan uit een combinatie van plekken voor nestgelegenheid, voedsel (voor volwassen en jongen), dekking (stekelige struiken, groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, klimop), plekken voor stofbaden en drinkwater. Ontbreekt één van de onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt. Dat is hier het geval. Bij het kantoor van de projectorganisatie Nieuw Reijerwaard langs de Verbindingsweg, bij het stuurhuisje aan de Rijksstraatweg en twee andere locaties langs de Rijkstraatweg zijn als tijdelijke maatregel nestkasten voor huismussen opgehangen. Ze hangen echter aan een hek met klimop midden in het open veld en niet aan een gebouw. Op deze locaties ontbreekt het functioneel leefgebied voor de huismus waardoor de nestkasten ook ongeschikt zijn. OZHZ heeft na een klacht van ons in 2018 de projectorganisatie Nieuw Reijerwaard al eerder een waarschuwingsbrief gestuurd, maar bij inspectie in september 2020 is er geen verbetering geconstateerd. Beide overtredingen hebben nu dus geleid tot de oplegging van een dwangsom.

Bestuur Natuurvereniging en werkgroep ROM