Historie van het verenigingsorgaan ‘BLAD’.

Rechtsboven op de laatste pagina van het Blad kunnen we lezen hoe lang het Blad al bestaat.
Dit jaar (2020) is de 43e jaargang! Eigenlijk is dat heel bijzonder want het verenigingsorgaan bestaat al veel langer dan de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde!

Omdat uit te zoeken moeten we een duik nemen in de historie van onze vereniging. 
De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde bestaat pas sinds 2014, ze kwam voort uit de Natuurvereniging Ridderkerk. Deze was voortgekomen uit een fusie van de Stichting Natuurbehoud Ridderkerk (opgericht 17-01-1975) en de Werkgroep Leefbaar Ridderkerk (opgericht 01-12-1977).
De Werkgroep Leefbaar Ridderkerk was voortgekomen (door een scheuring) uit de Stichting Natuurbehoud Ridderkerk waarna de werkgroep groeide en de Stichting Natuurbehoud Ridderkerk steeds minder activiteiten ontplooide. Na een gezamenlijke georganiseerde tentoonstelling in de Oudheidskamer werd in 1987 besloten tot een fusie en door te gaan als Natuurvereniging Ridderkerk.

In mei 1978 verscheen Blad nummer 1:
Het begint zo:  “Ja, hier is het dan; het eerste exemplaar van het al zo veel besproken blad. We hebben het blad genoemd, omdat het blad een blad is. Ook kan je bij blad aan een blad denken, en is het diepe van de naam blad”. (Op de voorpagina prijkt jarenlang een boomblad.)
We lezen verder: “Het blad komt 4 maal per jaar uit, als er weinig kopij is 3 maal en als we erg veel kopij krijgen 5 maal”.

Onderwerpen in dit 1e blad zijn o.a. natuurgebieden (Bakkerswaal door Wil Horvath) en van dezelfde schrijfster; anders eten beter eten (vegetarisch), een gedicht, Rob Horvath verhaalt over zijn ervaringen met een kauw. Ecologie; het artikel ‘opslag van radioactief afval in ondergrondse steenzoutkoepels Drenthe’ is  overgenomen uit de Daadsteller van Natuurbehoud Ridderkerk. Verder actie voor behoud Molendijk, Leerlingen schrijven over de Donckse griend, ontgrondingen door Kjell Nilsen. In totaal 15 pagina’s op A4 formaat! Het blad is kosteloos voor de leden maar voor 10 gulden per jaar kan er ook op geabonneerd worden.

De eerste redacteur was Tom de Meijer. Maar we zien dat ook zijn vrouw en dochters een bijdrage leveren.  Het Blad was gestencild op kringloop papier.  Dat gebeurde in eerste instantie bij de familie Meyer thuis waarbij iedereen mee hielp want het was veel handwerk. Later werd dit jaren lang bij het Gemini college gedaan dat er beter op was toegerust.

Het Blad werd door vrijwilligers bezorgd. Opvallend is dat er regelmatig een ledenlijst (en anders een lijst van nieuwe leden) met adres en al wordt opgenomen.  (In de eerste jaren is de toename groot.) Dat zou nu ivm de toegenomen aandacht voor privacy niet meer kunnen.
Soms verscheen een zo geheten ‘tussenblad’.

In 1987 verschijnt er een boekje Weidevogelbeheer. Aan dit boekje werkten mee P.A. Th Hazen, R. Horvath, K.E. Nilsen en A Boender. Aanleiding was een cursus Landschapsbeheer gegeven door de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland. Het doel van het boekje  was het weidevogelbeheer te stimuleren.

In 1989 gaat Macdaniel  de lay-out van het Blad doen en  verschijnt het Blad in A5 formaat. Het wordt niet meer gestencild maar gedrukt. Geleidelijk neemt hij ook het redactiewerk van Tom de Meyer over.  De pagina’s in het blad tellen door. In 1991 verschenen 5 edities van het Blad en de laatste pagina was  bladnummer 143.

De onderwerpen in Blad 1991 nr 1: voorwoord door de voorzitter Kjell Nilsen. Een verslag van de milieuwerkgroep, de nieuwe verenigingsstructuur met verschillende werkgroepen, natuurcursussen (ook van het IVN), aankondiging weekend, roofvogeltentoonstelling, het excursieprogramma, een vooruitblik op excursie naar Oostvaardersplassen, naar kasteel Groeneveld en naar het Donckse bos. De aankondiging van een lezing over flora en fauna Alblasserwaard en op de laatste bladzijde van elke editie een puzzel. 

In 1993 stopt Macdaniel met het Blad, de redactie wordt overgenomen door Dik Dalhuisen.
De layout wordt iets zakelijker (minder plaatjes) en het aantal pagina’s loopt uiteen van 22 tot 36 per editie (op A5 formaat). Inhoudelijk worden dezelfde soort onderwerpen behandeld, alleen is de puzzel verdwenen.  Dik zal de redactie in 1996 overdragen aan Aart van Dragt.

Naast het blad verschijnen er in de loop van enkele jaren diverse boekjes die tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar zijn tijdens excursies  of aan de infokraam, tijdens evenementen en later in het NME Centrum.  Titels: Groengebieden in Ridderkerk, Natuurgebieden in de regio, Parken in Rotterdam, Bomenwandeling in Bolnes, Voorjaar en zomerwandeling in de Ridderkerkse griend, Herfst en winterwandeling in de Ridderkerkse griend, Voorjaar en zomerwandeling in het Gorzenpark, Herfst en winterwandeling in het Gorzenpark, boekjes met een wandeling in het Donckse bos voor elk seizoen. De boekjes zijn geschreven door Aart van Dragt. Zodra de Natuurvereniging in 2003 een eigen website start wordt ook de inhoud van deze boekjes daar opgezet en is op deze wijze voor iedereen toegankelijk gemaakt.

In 2018 wordt het aantal edities van het Blad van 5 per jaar naar 4 terug gebracht. Dit omdat veel informatie ook al via de digitale nieuwsbrief (sinds 2013) wordt verspreid. Aart stopt in 2020 met het blad (en met de digitale nieuwsbrief). De redactie van de Nieuwsbrief is overgedragen aan de nieuw opgerichte werkgroep Communicatie. Het bestuur zoekt nog iemand die de redactie van het Blad wil overnemen.

Wat in al die jaren in stand bleef dat was dat het blad bij twee derde van alle leden door vrijwilligers aan huis bezorgd wordt.  Verschillende leden doen dit al heel veel jaren. Het zelf bezorgen van het Blad heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het zo laag mogelijk houden van de kosten en daarmee van de hoogte van de gevraagde bijdrage voor het lidmaatschap.