Wintervogels in de Zegenpolder

In 2017 is het landbouwkundige experiment in de Zegenpolder van start gegaan, onderdeel van het Buijtenland van Rhoon. Het doel is om hier ‘hoogwaardige akkernatuur’ te realiseren in combinatie met een rendabele vorm van akkerbouw. Het wordt ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. Simpel gezegd wil men weer leven in de brouwerij, met zeeën van kruiden tussen de gewassen, waar het gonst van de insecten en een oorverdovende vogelrijkdom.

Ook tijdens de winterperiode kunnen akkers een aantrekkelijk leefgebied bieden aan vogels. Denk aan de klassieke wintersfeer met pruttelende groepen veldleeuweriken, een klucht patrijzen en een wendbare blauwe kiekendief die het landschap afschuimt. Om de ontwikkeling van wintervogels in de Zegenpolder in beeld te brengen zijn regelmatige gebiedsdekkende tellingen uitgevoerd. Dankzij de hulp van leden van de Vogelwerkgroep IJsselmonde is het zelfs gelukt om iedere winter zo’n twintig tellingen te doen. In de praktijk kwam dat er op neer dat er vrijwel wekelijks werd geteld.

Tijdens de in totaal 81 tellingen turfden we maar liefst 46.897 vogels, verdeeld over 90 soorten. Naar aantal bestaat de top-10 uit nijlgans, grauwe gans, veldleeuwerik, spreeuw, vink, graspieper, kneu, wintertaling, meerkoet en kokmeeuw. Een flink deel van de soorten werd maar eenmalig gezien, waaronder dwaalgasten zoals grote pieper, geelgors, kleine rietgans en roodkeelpieper. In de middenmoot een bonte verzameling van allerlei watervogels, zangvogels, steltlopers en roofvogels. Naast vogels telden we ook 1488 hazen, 97 reeën, tien konijnen, een dwergmuis, een wezel en een huiskat. En wat is nu de conclusie van al die getallen? Dat ligt erg genuanceerd en wordt momenteel uitgewerkt. Sommige vogels zijn in aantal gedaald, andere juist sterk gestegen. Maar niets is duidelijker toegenomen dan het aantal vogelaars dat de polder bezoekt, en allerlei andere recreanten bovendien. De Zegenpolder is een aantrekkelijk gebied geworden voor vogels en mensen, dat staat als een paal boven water.

Soort ’17-’18 ’18-’19 ’19-’20 ’20-’21Soort ’17-’18 ’18-’19 ’19-’20 ’20-’21
Dodaars21Stadsduif1253
Aalscholver193633Holenduif561427152
Grote Zilverreiger1012719Houtduif6067122943
Blauwe Reiger120968063Turkse Tortel24
Knobbelzwaan334469465IJsvogel6
Toendrarietgans2Groene Specht3
Kleine Rietgans1Boomleeuwerik10
Kolgans32Veldleeuwerik1035193913141251
Grauwe Gans734214514581274Grote Pieper1
Parkgans1Graspieper116820254882
Grote Canadese Gans197543Roodkeelpieper3
Brandgans64Waterpieper66879090
Nijlgans361269619063146Grote Gele Kwikstaart11010
Bergeend148Gele Kwikstaart1
Smient19Witte Kwikstaart20186482
Krakeend10018565608Winterkoning47472222
Wintertaling13184154106Heggenmus31111
Wilde Eend377224143307Roodborst1684938
Parkeend3823Paapje2
Slobeend127Roodborsttapuit71466
Tafeleend1Tapuit2
Kuifeend311467149Merel2642
Blauwe Kiekendief411Kramsvogel5083066988
Havik24Zanglijster19378659
Sperwer4325Koperwiek56375
Buizerd49403353Grote Lijster16
Torenvalk21171523Tjiftjaf135
Smelleken3Fitis1
Slechtvalk42610Goudhaan3
Fazant8188164121Pimpelmees421411
Waterhoen8762112173Koolmees9811
Meerkoet14923895977Ekster33739
Kleine Plevier4Kauw755016646
Bontbekplevier1Roek263
Kievit56192368Zwarte Kraai362198264199
Bokje266Spreeuw17631123718713
Watersnip106293581Huismus42450
Houtsnip9Ringmus321638
Wulp2Vink274129353605
Witgat13545Keep575
Oeverloper43Groenling7182138
Zwartkopmeeuw2Putter510427427
Kokmeeuw79317613129Kneu361391288866
Stormmeeuw2241615Geelgors1
Kleine Mantelmeeuw22Rietgors9844097369