Wandeling Ridderkerkse Griend

Wandeling Ridderkerkse griend;  over het ontstaan van de natuurvereniging
16 april 14.00 uur Ridderkerkse haven ter hoogte van restaurant Pegasus, Haven 14 Ridderkerk.
Gids Aart van Dragt

Waarom werd de natuurvereniging opgericht?
Tijdens onze eerste wandeling in het kader van ons vijftig jaar jubileum staan we stil bij het ‘Stille Meertje’. De strijd voor het behoud van deze waterplas werd gevoerd door een werkgroep van natuurliefhebbers waaruit uit eindelijk onze vereniging haar ontstaan dankt.

Het meertje was ontstaan omdat voor de afdekking van de dijk benodigde klei was weggegraven aan de buitenkant van de nieuwe Deltadijk die werd aangelegd in 1970. De laagte liep snel vol met regen en kwelwater waardoor er een langgerekt meertje met rietkragen ontstond.

Enkele Ridderkerkers raakten zo onder de indruk van de idyllische aanblik en de vermoedelijke natuurwaarde van de plas, dat zij gingen informeren naar de toekomst van dit fraaie bijproduct van de dijkaanleg. Zij vernamen dat het Waterschap IJsselmonde van plan was omstreeks 1975 het meertje vol te spuiten met baggerspecie die vrij zou komen bij het graven van de huidige haven van Ridderkerk. De “ontdekkers” trokken bij de wethouder van Openbare Werken aan de bel, die spontaan actie van de Gemeente Ridderkerk  toezegde.

Omdat een motie van de Gemeenteraad niet het gewenste resultaat had en ook vragen over het meertje in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten ook niets opleverden, kwamen de voorvechters voor het meertje op 14 maart 1972 in de woonkamer van de familie van Straalen in de Gerard Terborgstraat bijeen om te bespreken wat gedaan kon worden om het meertje als natuurgebied te behouden. Op de volgende bijeenkomst op 30 maart 1972, waaraan volgens de notulen werd deelgenomen door de heren Hordijk, Hindriks, lagendijk, Macdaniel, van Trommel en mevr. Van Stralen, werd besloten dat er een werkgroep moest worden opgericht die zich niet alleen voor het behoud van het meertje zou moeten inzetten, maar die ook andere activiteiten in het belang van de natuur in Ridderkerk en naaste omgeving zou moeten ontplooien. Aldus werd besloten tot de oprichting van de “Werkgroep Natuurbehoud Ridderkerk”. De werkgroep werd aangemeld als lid van de landelijke contactcommissie voor Natuur en landschapsbescherming.

Het is een langdurige en moeizame strijd van een paar jaar geworden. Want het handhaven van het meertje was niets minder dan het slopen van een “hoeksteen” uit de door het Waterschap en Provincie zorgvuldig voorbereidde plannen. Een zo forse waterplas pal tegen de buitenvoet van de dijk, waar men juist een “hoog opgespoten voorland” had gepland, leek in flagrante strijd met de grondbeginselen van solide dijkenbouw. En als bovendien de baggerspecie uit de te maken nieuwe Ridderkerkse haven niet in het meertje gespoten kon worden, zouden de kosten van de te maken nieuwe Ridderkerkse haven een paar ton hoger worden. De dijkenbouwers van waterschap en Provincie waren dan ook mordicus tegen. De werkgroep hield voet bij stuk en mobiliseerde meerdere deskundigen en vroeg bij verschillende instanties om advies over de wenselijkheid en de mogelijkheden voor het behoud van de plas. Zo stapelden de pleidooien voor het behoud van de plas zich op.

Ook de gemeente stelde adviescapaciteit binnen de eigen organisatie en van derden, evenals de benodigde financiën beschikbaar. Met al deze hulp werden rapporten gemaakt welke door de werkgroep bij provincie, waterschap en Gemeente werden ingediend. Naar aanleiding daarvan werden door de werkgroep twee hoorzittingen georganiseerd, waarvan wethouder v.d. Berg het voorzitterschap op zich nam. Door de gezamenlijke inzet en met de uiteindelijke steun van de Provinciaal gedeputeerde belast met waterstaatszaken, werden de principiële bezwaren van het waterschap geleidelijk gerelativeerd, waardoor onderhandelingen tussen waterschap, Provinciale waterstaat en de Gemeente mogelijk werden. Samen vonden zij oplossingen voor de door het waterschap aangevoerde bezwaren; (oplossingen die zelfs besparingen op de totale maatschappelijke kosten zouden opleveren), met als resultaat dat het meertje als eigendom van het Waterschap in stand kon blijven en op basis van een overeenkomst door de Gemeente zou worden beheerd. We maken een wandeling over de zomerkade en gaan door de griend terug.
Waarschuwing: De paden kunnen erg glibberig en modderig zijn!
Duur ca. 1.5 uur,  afstand 2 km.
Max 12-15 deelnemers

    (verplicht)

    [recaptcha]