Waar staat de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde voor?

Inzetten op een groene toekomst

AANDACHT: We brengen het onderwerp biodiversiteit zo vaak mogelijk onder de aandacht. Onze vereniging participeert in het Ridderkerkse beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties zoals de Stichting NME Ridderkerk, de Natuurvereniging IJsselmonde, de Fietsersbond maar ook Woonvisie en enkele zeer betrokken burgers.  Het beleidsplatform is een formele adviescommissie, die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuw en bestaand milieubeleid, maar ook over actuele ontwikkelingen.HIER GAAT HET OM: Biodiversiteit is een belangrijk onderwerp voor de toekomst van ons en onze kinderen. Zo zijn er veel minder insecten en bijen, organismen die nodig zijn voor de bestuiving van onze groenten en het eten van onze koeien. Ook andere soortgroepen hebben belangrijke functies in het ecosysteem. Zo houden roofvogels de muizenstand in bedwang. Het is daarom belangrijk zodanig te bouwen en te beheren dat deze organismen en de natuur als geheel zoveel mogelijk te laten functioneren in het stedelijk gebied. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat groen en dieren in de woonomgeving een positief effect hebben op de gezondheid van bewoners.

Dit kan door bij beheer te zorgen voor bloemrijke grasbermen en dijktaluds door te maaien en af te voeren, maar ook door jaarlijks minimaal 15% te laten staan waarin eitjes, larven en volwassen insecten kunnen overwinteren. Verder is het belangrijk oude bomen te behouden en geld uit te trekken om dode takken te verwijderen (op plaatsen waar de veiligheid in het geding is) en niet meteen de hele boom te kappen. Het draait voornamelijk om faseren. Zowel in de ruimte als in de tijd. Dus niet in één keer alle struiken in de hele woonwijk snoeien, maar dat verdelen over enkele jaren.

Patrijs Foto John & Yvonne van ZantenZorg ook voor groene verbindingen door de hele gemeente. Door bijvoorbeeld de dijken gefaseerd te maaien kunnen insecten zich van buiten de bebouwde kom verspreiden over de gemeente. Dit maakt de plantsoenen beter bereikbaar, waardoor ze ook helpen bij bestuiving en plaagbestrijding. Denk bij de verbindingen op verschillende niveaus. Bomenlanen voor vleermuizen, watergangen met natuurvriendelijke oevers voor vissen en bloemrijke bermen voor insecten.

Daarnaast is het belangrijk te voorzien in voldoende nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen door dit mee te nemen in nieuwbouwprojecten. Dit is niet alleen een beleidskeuze, maar ook wettelijke verplichting. Bij sloop en nieuwbouw, maar ook bij renovatie en na-isolatie moet rekening gehouden worden met aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Door hier pro- actief mee om te gaan, kan dit vergunningenprocedures vereenvoudigen. Ook voorlichting is hierbij belangrijk.