Jaarverslag 2017 van de Vogelwerkgroep IJsselmonde

Crezéepolder, een vogelkijk hotspot

Waren er in 2016 bijna 45.000 vogelwaarnemingen, in 2017 is dat aantal gestegen tot maar liefst bijna 60.000 waarnemingen. Een enorme groei, met name veroorzaakt door de toename (bijna 9.000 meer) van de hoeveelheid waarnemingen in de Crezéepolder. Dit gebied heeft zich ontwikkeld tot een vogelkijk hotspot met landelijke bekendheid gezien de vele bijzondere soorten die er inmiddels gezien zijn.

Uiteindelijk zijn er op IJsselmonde zo’n 217 soorten gezien, waaronder als grootste bijzonderheden de Lammergier (heeft waarschijnlijk in Albrandswaard overnacht), Oostelijke Zwarte Roodstaart, Steppekiekendief, Velduil, Steltkluut (broedend), Noordse en Engelse Gele Kwikstaart.

Uiteraard is ook dit jaar begonnen met de traditionele nieuwjaar excursie voor de leden van de VWG, hoewel deze een dag uitgesteld moest worden vanwege het slechte weer op zaterdag. Gevolgd door de ganzenexcursie van de Natuurvereniging waarbij een grote groep deelnemers weer kan terugkijken op een geslaagde dag.

De Werkgroep heeft de handen weer fors uit de mouwen gestoken. Zo zijn alle bekende nestkasten die in het verleden door de gemeente Ridderkerk zijn opgehangen allemaal schoongemaakt en er is een inventarisatie gemaakt van de te vervangen kasten. Tevens zijn de twee Oeverzwaluwwanden in de Zuidpolder opnieuw afgestoken en de gaten weer geboord.

Ook op het gebied van daadwerkelijke vogelbescherming is er actie ondernomen ter bescherming van de kievitsnesten in het Waalbos en zijn grondwerk-zaamheden in de Crezéepolder stilgelegd wegens broedende Kievit en waarschijnlijk Bontbekplevier.

Daarnaast zijn er ook bijdragen geleverd aan:

– bezwaarschriften tegen de jacht op Roek, Smient en ganzen;

– informatiebord op de Sophiapolders door het aanleveren van de lijst en de foto’s van de vogels die er regelmatig gezien worden.

Uiteraard heeft de VWG ook bijgedragen aan een korte vogelcursus inclusief excursie en aan openbare excursies van de Natuurvereniging. Leden van de VWG hebben tenslotte ook nog een aantal excursies uitgevoerd met alleen VWG-leden.

Dit jaar was tevens ook goed voor de opstart van een aantal nieuwe projecten. Zo zullen de nestkasten die aan vervanging toe zijn ook vervangen gaan worden en wordt  door een aantal leden bijgedragen aan de wintermonitoring in het Buijtenland van Rhoon. Hier vindt een proefproject plaats met het terugkrijgen van de akkervogels in het landbouwgebied. Hierover werd in september een uitgebreide toelichting gegeven door Ben Koks en Almut Slaich van de Werkgroep Grauwe Kiekendief die speciaal hiervoor op een bijeenkomst van de VWG aanwezig waren.

Al met al maakt de VWG zijn naam als Werkgroep ook in 2017 weer volledig waar, want dan zijn de jaarlijkse telprojecten zoals de wintertellingen en de broedvogeltellingen in steeds meer gebieden nog niet eens genoemd…..