vogelwerkgroep-ijsselmonde-2019

Jaarverslag over 2019


IJsselmonde wordt omringd door de rivieren Oude Maas, Nieuwe Maas en Noord. Op het eiland liggen geheel of gedeeltelijk 6 gemeenten, te weten: Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.

Als vogelgebied blijft het eiland IJsselmonde populair met dit jaar bijna 64.000 geregistreerde waarnemingen, verdeeld over 243 soorten. Belangrijkste gebied daarbij is de Crezéepolder met bijna 15.000 waarnemingen met als goede tweede het Waalbos met ruim 5.000 waarnemingen.

Ook dit jaar was goed voor een aantal bijzondere waarnemingen zoals Sneeuwgors, IJsgors, Rosse Franjepoot, overvliegende Kraanvogels, Steppekiekendief en Grauwe Kiekendief.

Langzaam maar zeker breidt het aantal telgebieden zich uit, zowel voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP) als de Wintertellingen. Dit wordt mede ingegeven door de enthousiaste bijdrage van nieuwe jonge vogelaars die zich bij de Vogelwerkgroep aangesloten hebben. Een ontwikkeling die hoopgevend is voor de toekomst. Dit jaar is bijvoorbeeld weer het BMP opgestart in Polder-Sandelingen, waar de avifauna aanzienlijk veranderd was ten opzichte van 2013. ‘s Winters worden sinds 2019 de watervogels in het Waalbos geteld, waar de plasjes erg in trek zijn bij veel verschillende eendensoorten.

Aanvullend is gericht geïnventariseerd op schaarse broedvogels ten behoeve van het boek over de avifauna van IJsselmonde. Deze inventarisatie heeft veel informatie opgeleverd van soorten waar relatief weinig van bekend was. Opmerkelijk waren bijvoorbeeld 88 territoria van Zwarte Roodstaart, 116 territoria van Kneu en maar liefst drie territoria van Grote Karekiet. Ook voor Ransuil was 2019 een goed jaar met 19 bezette territoria.

Ook werden in 2019 weer slaapplaatstellingen uitgevoerd, gericht op een aantal soorten die gezamenlijk slapen. In de Carnisse Grienden bleken in december maar liefst 8 Grote Zilverreigers te slapen, terwijl ook de slaapplaats van Wulp in de Jan Gerritsepolder werd geteld (max. 22 ex.). Dit was in het kader van het ‘Jaar van de Wulp’. Een slaapplaatstelling rondom de Waalhaven in Rotterdam-Zuid, waarbij veel leden van de vogelwerkgroep meededen, maakte inzichtelijk waar de kleine 7.000 Kokmeeuwen, die daar slapen, vandaan komen. Een succes dat alleen mogelijk was met de bijdrage van zoveel leden.

Het nestkastenproject omvat op dit moment al ruim 100 nestkasten in Ridderkerk welke allemaal nagekeken zijn en, indien nodig, vervangen door een nieuwe. Deze zijn gebouwd door leerlingen van het Gemini College.

Daarnaast zijn er verzoeken ontvangen om het aantal nestkasten uit te breiden ten behoeve van de bestrijding van de eikenprocessierups en in het kader van natuureducatie voor de jeugd.

In het kader van de educatieve activiteiten heeft de Vogelwerkgroep een bijdrage geleverd in de vorm van twee mini-cursussen plus bijbehorende excursie. Daarnaast zijn er nog een tweetal avondexcursies naar de Crezéepolder en een ‘vroege vogel’-excursie naar het Waalbos begeleid.

De Vogelwerkgroep organiseerde tevens een aantal activiteiten die gericht zijn op de leden van de VWG, te weten twee keer een Big Day (wie ziet de meeste vogelsoorten in 24 uur), de traditionele Nieuwjaarsexcursie, een dagje Achterhoek en diverse gezamenlijke excursies.