Ridderkerkse Gorzengriend: 2 km

De Ridderkerkse griend heeft door de getijdewerking een kenmerkende flora en fauna met bijzondere natuurwaarden. In Nederland zijn maar 5 getijdegrienden die groter zijn dan 5 hectare en daarbij is het Ridderkerkse griend! Het is een pareltje van cultuur en natuur, zeer waardevol!

1. Bij deze wandeling door de Ridderkerkse griend komen we over een tamelijk breed recht pad dat midden door de griend loopt. In december 2008 zijn door de gemeente in de Ridderkerkse grienden twee beheerpaden met een gezamenlijke lengte van ruim 300 meter en een breedte van 3 meter aangelegd, hiervoor zijn ca. 600 wilgen gekapt en afgevoerd. Een deel van het pad kwam over een belangrijke groeiplaats van spindotters te liggen. Doel van de paden was om verder de griend in te kunnen rijden met de versnippermachine en de mogelijkheid te hebben op griendhout tijdelijk op te slaan. Het duurde even voor natuurliefhebbers aan de bel trokken maar toen stonden de leden van de natuurvereniging dan ook op de barricaden: Natuur en cultuurhistorische waarden waren geschaad, wetten overtreden en vergunningen niet aangevraagd!
De Algemene Inspectie Dienst werd door de natuurvereniging ingeschakeld i.v.m. overtreden van de Flora en Faunawet. Die oordeelde dat een onderzoek naar de effecten op de natuurwaarden alsnog nodig was. De gemeente Ridderkerk schakelde het adviesbureau Waardenburg in voor nader onderzoek en om gelijktijdig een advies voor het beheer van de griend uit te brengen. Geconstateerd werd dat de waterhuishouding door de aanleg van de verharde beheerpaden en verwaarlozing, greppels en sloten niet goed meer functioneerde, wat funest zou zijn voor de spindotters in de getijdegriend. In de winter van 2010 werd de waterhuishouding grondig verbeterd. De gemeente besloot het beheer in 2011 over te dragen aan het Zuid-Hollands landschap. In dat zelfde jaar bouwde de bever zijn eerste burcht in het gebied. De bevers doen het uitstekend en laten zich soms ook in de Crezéepolder zien. Een ander advies was om achter in de griend een groter gebied te laten verwilderen zodat dit een rustgebied wordt. Na het rechte pad komen we door dit gebied dat zich langzaam richting een vloedbos ontwikkelt.

2. Voordat we afslaan richting de Noord komen we over een terp. Hier stond honderd jaar geleden waarschijnlijk de griendkeet waar de griendwerkers uit Sliedrecht in de winterdagen een onderkomen hadden.  

3. We lopen langs de Noord terug. In 1978 kwamen leden van de natuurvereniging in actie tegen plannen van het Rijk, om in het kader van dijk verbetering van de Alblasserwaard en ten behoeve van de z.g. zesbaksduwvaart, de Noord te verbreden ten koste van de Gorzengriend.
De maat was vol, want in 1975/76 was door het graven van de Nieuwe haven en het verdiepen van de Noord ook al ca. 6 ha. griend verdwenen. In oktober 1978 verscheen een rapport over het belang van het behoud van de Gorzengriend, dat mede namens natuurvereniging aan diverse betrokken instanties werd toegezonden. De verbredingsplannen zijn omstreeks 1980 gelukkig doodgebloed.

4. Aan het einde van de wandeling komen we bij de uitlaat van de Waterzuiveringsinstallatie. In de betonnen bak mondt de leiding uit van de Waterzuivering die achter de Deltadijk, nabij de Gorzenweg, is gelegen. Hier wordt het rioolwater van Hendrik Ido Ambacht, Ridderkerk en de Beverwaard gezuiverd om daarna op de rivier de Noord te worden geloosd. Achter de betonnen bak loopt de leiding door de dijk die in 1974 werd aangelegd. Deze dijk moet voorkomen dat bij extreem hoge waterstanden een sterke stroming over de griend en de haven trekt. Het is een favoriete plek voor watervogels. 

Aart van Dragt