Jaarverslag 2018 Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM)

Voorbeeld van goed maaibeheer: 1. biedt voedsel voor insecten. 2. gemaaid maar laten liggen waardoor rupsen e.d. er uit kunnen kruipen waarna het wordt afgevoerd. 3.Hier kunnen insecten voedsel vinden. 4.Overgang (zoom) met luwte en voedsel voor insecten.

De activiteiten van de werkgroep ROM zijn door het bestuur opgepakt.
Eind 2018 hebben zich twee leden aangemeld om het bestuur met dit onderwerp te helpen. Binnen de werkgroep worden verschillende thema’s rondom ruimtelijke ordening, milieu en groenbeleid behandeld. De gevolgen van de essentaksterfte in de regio resulteerden eind 2017 in drastische maatregelen door terreinbeheerders (m.n. Staatsbosbeheer) en zal ook de komende jaren nog de gemoederen bezighouden. We bepleiten op verschillende manieren tot een zorgvuldig beheer te komen.

Op politiek vlak hebben we het afgelopen jaar inspraak geleverd bij de collegeprogramma’s van Ridderkerk en Barendrecht. Hier valt nog veel te winnen op het gebied van natuurvriendelijke groenbeheer en milieuthema’s. Komend jaar zetten we hier ook weer op in.

Verder heeft het Waterschap Hollandse Delta ons (en andere natuurorganisaties) uitgenodigd om mee te denken over een groenbeheerplan. Helaas is het bij een eenmalig overleg gebleven. Met de waterschapsverkiezingen in het vooruitzicht zal het bestuur blijven wijzen op het feit dat biodiversiteit ook een onderdeel van waterkwaliteit is.

Zienswijzen zijn afgelopen jaar ingediend op de provinciale structuurvisie en diverse jachtvergunningen. Dit gebeurde in samenwerking met de Natuur- & Milieufederatie Zuid-Holland.

Er is bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de aanleg van de haven bij St. Huys ten Donck, omdat in eerste instantie geen rekening gehouden was met het aanwezige ijsvogelnest terwijl dit wel toegezegd was. Vervolgens zijn de plannen aangepast, zodat het ijsvogelnest gespaard blijft en hebben we het bezwaar ingetrokken. Verder is een brief gestuurd naar de

Gemeenschappelijke regeling Nieuw-Reijerwaard inzake het groenbeheer van polder Nieuw-Reijerwaard. Ook is gekeken naar het Omgevingsplan (ter vervanging van de huidige bestemmingsplannen) voor Donkersloot, maar is er uiteindelijk geen zienswijze ingediend.

Op het eiland IJsselmonde worden diverse natuur-/recreatiegebieden heringericht. Daarbij is verschillende keren de expertise van de Natuurvereniging gevraagd. Zo is meegedacht over struinnatuur bij de Johannapolder in Rhoon, inrichting van plantsoenen bij de flat aan de Zuidersingel in Barendrecht, het Stadionpark, park De Twee Heuvels en het Eiland van Brienenoord in Rotterdam-Zuid.

Daarnaast zijn informatieavonden over de herinrichting van de Nes in Rijsoord bijgewoond. Ook hebben we overleg gehad met de gemeenten over de toekomstvisie over de natuur op IJsselmonde en is een werksessie over de buitendijkse terreinen langs de Oude Maas bijgewoond. ead=n),n.val;n=