Eendenkooi Bakkerswaal

De vangpijp van een eendenkooi

Wilde eend op nest

De eendenkooi “De Bakkerswaal’ is een prachtig natuurgebied. De nog steeds functionerende kooi is eigendom van de Stichting Zuid- Hollands Landschap. De gevangen eenden worden geringd t.b.v. onderzoek. Maar mee gevangen bonte bastaard eenden komen bij de poelier terecht. Een eendenkooi die niet meer functioneert raakt snel in verval om deze reden heeft het Zuid-Hollands Landschap ook een beheerder aangesteld die het oude ambacht inclusief het gebruik van een kooikershond in ere houdt. Het is een cultuurmonument met hoge natuurwaarden. De plas van de huidige Bakkerswaal is ontstaan door een dijkdoorbraak tijdens de St. Elisabetsvloed in 1421. Het toen gevormde wiel bleek al snel in trek bij eenden.

Nest met eieren van een wilde eend

Het vangseizoen duurt van september tot maart. in de trektijd van de eenden, van september tot oktober, wordt het meest gevangen. Het vangen zelf duurt hooguit een uur per dag. Gedurende het halfjaar worden minder dan 1000 eenden gevangen. Dagelijks moeten de staleenden, die de wilde eenden op de plas moeten lokken gevoerd worden. De rietschermen zijn zo geplaatst dat de door het voeren en het kooikersbondje in de pijp gelokte nieuwsgierige eenden plotseling de kooiker zien staan, die met wilde gebaren de eenden verder de pijp in jaagt tot ze in het vanghok zitten. Op en rond de plas worden meer eenden geboren dan er worden weggevangen. Omdat het zo’n rustig gebied is broeden er soms ook soorten als buizerd, kuifeend, slobeend en diverse talingsoorten. Om dat rust zo belangrijk is voor een eendenkooi geldt hier al eeuwen een afpalingsrecht. In een straal van ruim een kilometer van de kooi mogen geen activiteiten plaatsvinden die geluid veroorzaken.

Iedereen die nieuwsgierig is geworden kan in de maanden mei en juni (het broedseizoen) deelnemen aan een excursie.
Kijk daarvoor op de website van het Zuid-Hollands landschap.
De kooi ligt tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk aan dijk.