Bomenkappen in broedseizoen: Mag dat?

Er is een vraag via onze website binnen gekomen. Mogen bomen worden gekapt in het broedseizoen?

Wij zijn als Natuurvereniging ook geen voorstander van het kappen of snoeien van bomen tijdens het broedseizoen.

Nu is het broedseizoen geen wettelijk vastgestelde periode. Volgens de Wet natuurbescherming mogen de nesten van inheemse vogels niet opzettelijk verstoord, beschadigd of weggenomen worden. Het gaat dus om het feit dat het gebruikt wordt. Tijdens die periode gelden de verboden. Dit is voor bijvoorbeeld een Blauwe reiger, die gemiddeld genomen broedt tussen februari en juni, anders dan voor een Houtduif, die van maart tot en met september kan starten met broeden.

De uitvoerder (en opdrachtgever) moeten dus voorafgaand aan de kap kunnen uitsluiten dat in de betreffende boom of struik gebroed wordt, voordat het gekapt of gesnoeid mag worden.

Voor een beperkt aantal soorten, die jaar op jaar gebruik maken van hetzelfde nest, geldt dat hun nesten jaarrond beschermd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Huismus, Gierzwaluw, Ooievaar en de meeste roofvogels en uilen. Wil je een boom kappen met een nest van een jaarrond beschermde soort? Dan is een ontheffing op de wet nodig. Ook al wordt die boom in de winter gekapt.

Nu het blad nog niet aan de bomen zit, kan in bepaalde gevallen vastgesteld worden dat geen nesten aanwezig of in gebruik zijn. In dat geval mag de boom gekapt worden. Als er wel een nest zit, die niet van een jaarrond beschermde soort is en niet in gebruik is (bijv. een oud merelnest van vorig jaar), dan mag de boom ook gekapt worden.