Bever als Tuinvriend

Zoals de meesten van jullie wel heb ik de eerste Bever in De Gorzen griend eind 2010 ontdekt en sindsdien hou ik mij bezig met de verdere ontwikkelingen van deze dieren.

Wie één van mijn presentaties over de Bevers heeft bijgewoond weet al veel  over deze bijna uitgeroeide dieren.

Omdat ik bij de gemeente werk wordt daar regelmatig van mijn kennis gebruik gemaakt. Zoals nu de Bever bij woonhuizen en hoe daar mee om te gaan.

Eén ding is zeker de bevers zijn beschermd, boetes van enkele duizenden euro’s zijn geen uitzondering als je ook maar iets zonder toestemming ten nadele van deze dieren onderneemt.

In januari 2019 was er een Bever gespot in de zwemvijverplas achter Huys te Woude . Na enig speurwerk kon ik al snel vinden waar hij vandaan kwam en waar de slaapplaats was. Door wildcamera’s te plaatsen kon ik ook zien om welk dier het ging. Het betrof een jong van ongeveer 4 jaar uit de burcht in De Gorzen griend.

Hoogstwaarschijnlijk is het een vrouwtje omdat ze op de locatie blijft en geen geurspoor achterlaat of op zoek gaat.

Ja wat ga je doen, als liefhebber van natuur en werknemer van de gemeente, voor de veiligheid van mens en dier.

1. Gaan we het dier vangen en ergens anders terug zetten zodat ze niet terug zwemt?

2. Gaan we de aangrenzende bewoners waarschuwen dat ze hun tuin moeten beschermen?

3. Gaan we borden plaatsen dat honden daar niet los moeten lopen?

4. ????

Voor we ook maar een beslissing nemen, laten we er een deskundige bijkomen van de Zoogdierenvereniging .

Samen met Vilmar Dijkstra van ZDV en nog een collega van mijn werk hebben we de sporen en haar slaapplaats onderzocht en hiervan is een rapportage gemaakt.

Op 6 juni 2019 is samen met Willem Goudzwaard en Jaap Nispeling van de gemeente Ridderkerk de situatie ter plekke bekeken. Jaap Nispeling heeft de afgelopen tijd de activiteiten van de bever gevolgd en kon daardoor extra informatie geven. De watergangen die door de bever worden gebruikt (figuur 1) staan via duikers met elkaar in verbinding. De combinatie van de aanwezigheid van water van voldoende diepte (minimaal 50 cm diep), eetbare bomen en struiken (zoals wilgen) en kruiden (onder andere waterplanten), maken dat deze watergangen een geschikt leefgebied zijn voor de bever.

*In figuur 2 worden enkele locaties weergegeven die van belang zijn voor de bever en de ligging van het zwemstrandje. De bever is meerdere keren rustend waargenomen op het met bomen en struiken begroeide eilandje dat ongeveer 65 meter van het zwemstrandje ligt. Daarnaast is wat verder naar het zuidwesten aan de noordoever een locatie waar de bever een hol heeft gegraven (mondelinge mededelingen Jaap Nispeling). Bevers construeren graag holen en burchten op (schier)eilanden, op kruispunten van watergangen en op locaties waar bomen of struiken op de oever staan. Het eerdergenoemde eilandje lijkt daarmee erg geschikt om daarvoor door bevers gebruikt te gaan worden. Het eilandje heeft echter een houten beschoeiing (mondelinge mededeling Jaap Nispeling). Het is de vraag of die dusdanig is aangelegd dat de bevers er niet kunnen graven. Mogelijk kan de bever er echter onderdoor graven of het hout van de beschoeiing door knagen.

* Fig. 2 is op het eilandje en het strandje van fig. 1.

Wegvangen en verplaatsen bever?

Omdat het toekomstperspectief voor de bever op deze locatie vanuit ecologie van de bever gezien gunstig is (water van minimaal 50 cm diep en voldoende geschikt voedsel), adviseert de Zoogdiervereniging om eerst te kijken of eventueel te verwachten conflicten opgelost, dan wel kunnen worden voorkomen (mitigatie). Omdat het gebied voor bevers geschikt blijft, zal namelijk na het eventueel verwijderen van bevers zich vroeg of laat weer nieuwe bevers gaan vestigen. Er bevinden zich binnen 1,5 km meerdere gevestigde beverterritoria, waarmee de kans dat er snel nieuwe vestiging zal plaatsvinden vrij groot is. Daarmee ontstaat een zich als maar herhalende situatie van vestiging en wegvangen. Daarnaast is het de vraag of een ontheffing, die voor het wegvangen van bevers nodig is, zal worden verleend door het bevoegd gezag. Mogelijk vraagt het bevoegd gezag eerst de mogelijkheden te onderzoeken om conflicten te mitigeren en die toe te passen alvorens een ontheffing voor het wegvangen van bevers wordt toegekend.

Notitie van de Zoogdiervereniging:

In en rond de gemeente Ridderkerk komen al jaren bevers voor. Sinds enkele maanden heeft zich minimaal één bever gevestigd in de watergangen aan de zuidoostkant van de wijk Slikkerveer (figuur 1). Vanwege het gebruik van een deel van de watergangen als zwemwater vraagt de gemeente Ridderkerk zich af of aanwezigheid van de bever in de omgeving van het zwemwater tot conflicten kan leiden. De gemeente heeft daarom verzocht of de Zoogdiervereniging een inschatting kan geven van mogelijke conflicten en een advies te geven hoe conflicten te vermijden.

In toenemende mate leven bevers binnen de bebouwde kom van dorpen en steden, in Nederland en daarbuiten. In Nederland leven al jaren bevers binnen de bebouwde kom van steden. Dit levert tot nu toe maar weinig tot geen conflicten op, of die conflicten kunnen relatief eenvoudig worden opgelost.

Bevers zijn (inter)nationaal strikt beschermd. Werkzaamheden die een schadelijk effect op de functionaliteit van een bevervestiging kunnen hebben, dienen bij voorkeur op zodanige wijze uitgevoerd te worden dat er geen negatieve effecten voor die bevervestiging optreden. Als er wel negatieve effecten te verwachten zijn, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden (die al dan niet afgegeven wordt).

Conflicten die met de aanwezigheid van de bever kunnen ontstaan;

En zo volgt een hele rits van op en aanmerkingen uit de rapportage met tekst en uitleg over bijvoorbeeld; Knagen > Graven > Dammen > Bijten > Uitbreiding > Toekomst> enz.

Genoeg om 10 nieuwsbrieven mee te vullen, maar leuker is (als het weer kan …) een presentatie bij te wonen waarop ik vele vragen kan beantwoorden en jullie mooie plaatjes en filmpjes kan laten zien.