Bestuur: jaarverslag over 2019

Het bestuur is samengesteld uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en vertegenwoordigers van de werkgroepen. Begin 2019 bestond het bestuur uit 6 personen. Na de algemene ledenvergadering is het bestuur met 5 leden verder gegaan. In de loop van het jaar is Lucette Langbroek deel gaan nemen aan het bestuur als waarnemend vertegenwoordiger van de paddenstoelenwerkgroep. Ze verkent hiermee de optie om vast bestuurslid te worden. Het bestuur heeft gedurende het jaar 12 keer vergaderd. Daarbij is het beleidsplan geactualiseerd en is de ontvlechting van het IVN geregeld. Na overleg met het IVN hebben alle IVN-leden een brief gekregen waarin het lidmaatschap van het IVN via de Natuurvereniging werd beëindigd en hen de mogelijkheid werd geboden over te stappen naar een andere IVN-afdeling.

Op verzoek van de jeugdwerkgroep is een EHBO-cursus gericht op jeugdactiviteiten georganiseerd door de Groene Motor welke is gegeven in het NME-centrum en waaraan 8 van onze leden hebben deelgenomen. Na het vertrek van de gemeentelijke coördinator voor jeugdactiviteiten in Ridderkerk, is de deelname aan de Stertochten gedaald. Inmiddels is kennis gemaakt met de opvolger van Illa, Aernout. Hij wil activiteiten gaan organiseren in alle 3 de gemeenten, zoals de stertochten Er is discussie over voortzetting van de jaarlijkse Milieuweken. Het bestuur wil zich hard maken om deze continueren, omdat op deze wijze alle Ridderkerkse basisscholen bereikt worden en wij dit heel belangrijk vinden.

In vervolg op de acties rondom het Donckse griend, is door de Natuurvereniging aangedrongen op uitvoering van de opgestelde overeenkomst door AM en Stichting Huys ten Donck. Eind 2019 zijn de gemaakte afspraken nog steeds niet allemaal nagekomen.

Er is een brief aan de gemeente Ridderkerk verstuurd met het verzoek om het verwijderen van distels uit de Algemene Plaatselijke Verordening te halen. Distels zijn heel waardevol voor insecten en vogels. De gemeente neemt dit in overweging. In 2019 zijn de activiteiten van de werkgroep ROM door een aparte werkgroep opgepakt waarin diverse bestuursleden vertegenwoordigd zijn. De leden van de werkgroep hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond waardoor het bestuur ontlast is. Verslagen van deze zaken kunt u terugvinden in het verslag van de werkgroep ROM.

De Natuurvereniging is gevraagd om mee te denken over het beheer van de Gaatkensplas in Barendrecht. Twee leden gaan daarbij helpen. Er is verzocht om het beheer van de oeverzwaluwwanden in Cornelisland en Zuidpolder over te nemen. De vogelwerkgroep heeft toegezegd om te helpen bij het onderhoud van de wand in Cornelisland. De twee wanden in de Zuidpolder worden onderhouden door Staatsbosbeheer in opdracht van het Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde.

Afgelopen jaar is het NME verbouwd. De helft van het gebouw is omgevormd tot kantoor. Officieel is het hele gebouw nu regiokantoor voor de Dierenbescherming. Dit betekende voor de Natuurvereniging dat geen natuurmaterialen meer tentoongesteld kunnen worden en dat vrijwel geen materialen meer opgeslagen kunnen worden in het NME. Heel veel spullen zijn weggegeven. De vitrinekasten en de leskisten zijn gedoneerd aan het nieuwe bezoekerscentrum in het Waalbos. Dit was aanleiding voor het bestuur om een gesprek over de toekomst van de Natuurvereniging te starten. Er is daartoe een oproep geplaatst in het Blad, die helaas maar een beperkt aantal reacties heeft opgeleverd. We zijn nu bezig om een enquête onder de leden op te stellen. Ook is er een gesprek geweest met het bestuur van Stichting Bezoekerscentrum Waalbos. Op de algemene ledenvergadering 2020 hopen we met de leden het gesprek aan te kunnen gaan.

Eind 2018 hadden we 321 leden. In 2019 hebben zich totaal 21 nieuwe leden aangemeld. In totaal hebben 21 leden opgezegd. In 2019 is ons lid Aad Thierry overleden. Op 31 december 2019 hadden we 321 leden, waarvan 2 ereleden.