Bestuur: jaarverslag over 2018

Voorzittershamer


Het bestuur is samengesteld uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en vertegenwoordigers van de werkgroepen. Begin 2018 bestond het bestuur uit 6 personen. Helaas hebben we halverwege het jaar het overlijden van oud-bestuurslid André Hollestein moeten betreuren.

Het bestuur heeft gedurende het jaar 12 keer vergaderd. Daarbij is o.a. het huishoudelijk regelement vernieuwd, de AVG-regelgeving geïmplementeerd en de deelname in het IVN geëvalueerd. Er is een besluit genomen over vergoedingen van activiteiten aan vrijwilligers: zij mogen tot maximaal €25,- van een eventueel betaalde vergoeding voor een activiteit, zelf houden. Dit is vastgelegd in het huishoudelijk regelement.

De ontwikkeling van akkernatuur in het Buijtenland van Rhoon kwam in de zomer 2018 in handen van een Gebiedscoöperatie van boeren, natuurorganisaties en recreatieondernemers. Het bestuur heeft besloten om hier geen zitting in te nemen. Wij nemen een onafhankelijke adviserende rol in.

Op het gebied van jeugdactiviteiten zijn diverse gesprekken met de gemeente Ridderkerk geweest. Het gemeentelijke NMDE-netwerk, waarin een deel van onze jeugdactiviteiten meedraaien, is geëvalueerd. De bespreking van de handelswijze, tegenvallende resultaten en coördinerende rol van de gemeente zijn hierbij besproken. In 2019 krijgt dit een vervolg.

Leden van het bestuur hebben diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond. Stichting NME Ridderkerk heeft het bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen in en rond het NME-centrum. Sander Elzerman, Aart van Dragt, en Christa Groshart hebben weer beurtelings de vergaderingen van het Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid bijgewoond. Dit Platform, waarin verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn, geeft (on)gevraagd advies aan de gemeente Ridderkerk op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.

Verder zijn door bestuursleden de IVN-regio Zuid-Holland bijeenkomsten bijgewoond. In het kader van een natuurvriendelijkere inrichting van het stedelijke groen is een bijeenkomst over bijvriendelijk tuin- en groenonderhoud voor vrijwilligers in PZH bijgewoond en is meegewerkt aan de actie Steenbreek in Barendrecht.
Er is overleg gevoerd met de WoonWijzerWinkel op Rotterdam-Heijplaat over het aanbieden van voorbeelden van natuur inclusief bouwen. Tot slot, hebben we Stichting Zwijndrechtse Waard advies gegeven inzake de verkoop van een deel van de Devel aan een projectontwikkelaar. De ontwikkelaar wil hier een visvijver van maken voor commerciële verhuur van viswater.

Er zijn met subsidie een nieuwe laptop en 2 microscopen aangeschaft. De ledenadministratie is overgenomen door Ad Konijnendijk. Ledenadministratie: eind 2017 hadden we 299 leden. In 2018 hebben zich totaal 38 nieuwe leden aangemeld. In totaal hebben 20 leden opgezegd. In 2018 zijn onze leden André Hollestein, Nico Lodder en Frits Vermaat overleden. Op 31 december 2018 hadden we 321 leden, waarvan 2 ereleden. Er zijn inmiddels 28 IVN-leden.

)