Oosterpark

Het Oosterpark te Ridderkerk

Aan de zuidzijde van Ridderkerk bevindt zich, als een buffer tussen de bebouwing van Drievliet en de snelwegen, het langgerekte Oosterpark. Het park is ongeveer 64 ha. groot, ca. 2 km lang en 300 meter breed. Het park is eigendom van de provincie en in beheer bij het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde.

soosterpark

westelijke deel van het park

Het park is in twee gedeelten aangelegd. Ten westen van de kinderboerderij ligt het oudste deel dat al in 1975 is aangelegd, tien jaar later is de oostkant aangelegd. In het park staan vrij veel inheemse bomen zoals populier, es, esdoorn, wilg, els eik, zoete kers e.d. Op incidentele locaties zijn soorten als kastanje, noot, berk en beuk aangeplant.

Dit westelijke deel van het park is aangelegd als een landschapspark. Bochtige paden voeren langs grasvelden, kronkelende waters en dichte bosjes. Geheel in het westelijke stuk is zelfs een klein moerasgebiedje.

Solitaire wilgen en populieren zijn in veertig jaar tijd  uitgegroeid tot enorme bomen.

soosterparkgr

Oostelijke deel van het park

Aan de oostzijde van de kinderboerderij ligt een geheel ander gedeelte dat na 1982 is aangelegd. Vlakbij de kinderboerderij zijn door ontgraving een paar prachtige plassen ontstaan die ook in bijzondere situaties het overtollige water uit Drievliet moeten opvangen. Op de plas zwemmen vaak verschillende eenden-soorten die achter het eiland enige beschutting vinden. Wie in oostelijke richting verder wandelt komt langs diverse vierkante kavels met populieren die door slechts weinig struiken worden omgeven. Dit gedeelte van het park is nogal saai te noemen. Veel grasvelden, kaarsrechte sloten en gesloten boomvakken. Gelukkig besloot het Natuur en Recreatieschap om een ander beheer te gaan voeren. Een deel van de bomenakkers werd gekapt en met een grotere variatie aan boomsoorten ingeplant. Het gras wordt niet meer overal als een gazon behandeld, op verschillende plaatsen wordt slechts één of twee keer per jaar gemaaid waarna het gras wordt afgevoerd. Omdat het minder voedselrijk wordt krijgen ook andere planten een kans tussen het gras op te groeien, te bloeien en zich uit te zaaien.

In 2010 is een extra watergang aangelegd die het water via een biologische plantenfilter naar de zwemplas voert. Moeras-, waterplanten en riet nemen de voedingsstoffen op en staan daarbij zuurstof aan hun wortels. De verwachting is dat dit de waterkwaliteit in de plassen ten goede komt zodat er veilig gezwommen kan worden. Aan de oostzijde zijn in 2012 in enkele percelen dunningen doorgevoerd die veel protesten opleverden. Hier en daar zijn meer open plekken gemaakt. Door deze ontwikkelingen krijgt de natuur in het Oosterpark nieuwe kansen.

In 2020 ontstonden plannen om het gebied te herinrichten. Reden de soft- en honkbalvereniging de Rowdies zouden een extra veld krijgen in het park en besloten werd dat er een geluidswal langs de A15 zou komen. 
Daarnaast moest het park een flinke opknapbeurt krijgen. Hiervoor is tien jaar en 4 miljoen euro uitgetrokken.

 

Vogels in het Oosterpark te Ridderkerk