Jaarverslag bestuur over 2016 en Ruimtelijke Ordening (ROM)

Algemene Ledenvergadering 3 maart 2016

Algemeen
Het was een druk jaar voor het bestuur. De coördinatie van alle activiteiten kost veel tijd, omdat veel bestuursleden ook coördinator zijn van een werkgroep. Daarnaast komen veel aanvragen binnen van andere partijen, zoals gemeenten, scholen en terreinbeheerders. Meningsverschillen binnen het bestuur over een aantal zaken vergde ook de nodige tijd om hier uit te komen. In 2016 heeft het bestuur 9 keer vergaderd.

Bestuur en organisatie
Wederom is met het IVN gesproken en dit keer met succes. Ook zijn gesprekken gevoerd met de aangrenzende IVN-afdelingen en beide afdelingen (Rotterdam en Drechtsteden) zijn akkoord gegaan met het voornemen een IVN groep IJsselmonde te vormen. Er zijn al 17 IVN-leden. Per 1/1/2017 heeft Natuurvereniging IJsselmonde dus ook haar eigen IVN-afdeling.

Het bestuur maakte zich zorgen over de aparte jeugdwerkgroepen in Ridderkerk en Barendrecht, die als twee losstaande groepen functioneerden. Om de beide groepen beter te laten samenwerken is besloten de jeugdeducatiewerkgroep af te splitsen van de educatiewerkgroep. Dit maakt het ook mogelijk om gezamenlijke activiteiten voor de leden van beide groepen te organiseren. Hans Blok is coördinator van de jeugdeducatiewerkgroep.

Voor alle betrokkenen bij de jeugdactiviteiten is een start gemaakt met de invoering van de Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Bijna alle VOG’s zijn inmiddels ontvangen. Er is een start gemaakt met de aanpassing van het huishoudelijk reglement en een vrijwilligersplan. Verder is de verzekering van de vereniging eens tegen het licht gehouden. Hieruit is gebleken dat de huidige verzekering afdoende dekking biedt voor de vrijwilligersactiviteiten.

Met het Waterschap Hollandse Delta is contact gelegd om de educatieve activiteiten op elkaar af te stemmen. Het voornemen is om dit in 2017 verder op te pakken.

Riederwerf

Belangenbehartiging
Er is bezwaar gemaakt tegen het maken van de damwand langs het Donckse griend bij de woningen van de Riederwerf in Ridderkerk-Bolnes. De wand aan de zijde van de Ringdijk is dwars geplaatst  (in tegenstelling tot de eerder verleende vergunning). Hierdoor is veel zand het griend ingelopen en zijn verschillende beschermde Spindotters en Zomerklokjes bedolven. Daarna is contact gezocht met projectontwikkelaar AM om te komen tot een oplossing met de intentie de rechtszaak te laten vervallen. Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten geweest met AM en Catherina Groeninx van Zoelen van Huys ten Donck. Uiteindelijk kwam de rechtszaak toch. De rechter oordeelde dat partijen eruit moesten zien te komen middels mediation. Daarna zijn nog diverse bijeenkomsten geweest met de gemeente als mediator. Dit heeft aan het eind van het jaar bijna geleid tot een overeenkomst. Het document moet nu alleen nog door partijen ondertekend worden. AM gaat onderaan de voet van de nieuwe damwand de sloot uitgraven, zodat het water vanaf de rivier weer goed het griend in kan stromen. Ook zal de toegang tot het griend vanuit de woonwijk bemoeilijkt worden door het plaatsen van een hek.

Dit jaar is een aantal maal aangesloten bij de zienswijze van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland: tegen de ontheffing van het doden van zomerganzen en over de implementatie Wet Natuurbescherming Zuid-Holland. De zaak tegen het afschieten van Roeken (ingediend in 2015) liep het gehele jaar nog door. Daarnaast  is een zienswijze ingediend tegen het beheersen van de konijnenpopulaties in Ridderkerk.  Bij het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 (met o.a. Oude Maas) hebben we inbreng geleverd dat helaas niets heeft opgeleverd.

Advies en ROM-zaken
Leden van het bestuur hebben diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond, bijv.  Duurzaamheidskring Ridderkerk en het project ‘de Rivier als Getijdepark’. Er is overleg geweest met de Stichting NME Ridderkerk en de bestuursleden hebben weer beurtelings de vergaderingen van het Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid bijgewoond. Dit Platform, waarin verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn, geeft (on)gevraagd advies aan de gemeente Ridderkerk op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Ook zijn de vergaderingen van de landinrichtingscommissie IJsselmonde bezocht. Met het Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde hebben we de halfjaarlijkse overleggen voortgezet. Hierbij wordt o.a. gesproken over het beheer van hun natuur- en recreatiegebieden op heel IJsselmonde. Er is dit jaar weer meegedacht over verschillende nieuwe natuurgebieden: de Zuidpolder in Barendrecht, de natuurontwikkeling in de Crezéepolder in Ridderkerk/Hendrik-Ido-Ambacht, de herinrichting van de Johannapolder in Albrandswaard, herinrichting van het Reijerpark in Ridderkerk en het park De Twee Heuvels in Rotterdam-Zuid. In onze nieuwsbrieven is hier regelmatig verslag van gedaan.