Jaarverslag bestuur over 2017 en Ruimtelijke Ordening (ROM)

 

Algemene Ledenvergadering 

Algemeen
In 2017 heeft het bestuur 12 keer vergaderd. Er is gewerkt aan herziening van het huishoudelijke reglement. Ook zijn er visitekaartjes ontworpen en gedrukt. Ook de aanmeldprocedure voor activiteiten hebben we geautomatiseerd door aanmelding via de website mogelijk te maken

Bestuur en organisatie
Er is een brief gestuurd naar de gemeente Ridderkerk inzake het beheer van de konijnenoverlast. Ook is gekeken en gereageerd op de kapplannen van de gemeente Ridderkerk. Er zijn diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond inzake de kap van vele essen met essentakziekte in het Oosterpark en de Wevershoek in Ridderkerk. Er zijn verschillende overleggen geweest met gemeente ambtenaren van de BAR gemeenten over de inrichting en beheer van gemeentelijke groengebieden.

Belangenbehartiging
Er is samen met de natuur- en milieufederatie Zuid-Holland bezwaar gemaakt tegen het geven van ontheffingen van de Natuurbeschermingswet door Provincie Zuid-Holland om resp. smienten, roeken te doden en ganzen te vergassen.

De zienswijzen tegen de smienten en roeken hebben succes gehad.

Ook is er een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie van de gemeente Ridderkerk, o.a. tegen het gebruik van het Gorzengriend en de Crezéepolder
als outdoorpark.

Riederwerf

Inzake de damwand bij de Riederwerf en het Donckse griend is uiteindelijk een overeenkomst getekend met de projectontwikkelaar en Jonkvrouw Catherina Groeninx van Zoelen van Het Huys ten Donck. De natuurvereniging heeft daarbij aangegeven  te willen helpen bij het inventariseren en verplaatsen van de spindotters en zomerklokjes op de plekken waar een nieuwe sloot zal worden gegraven om de waterhuishouding van het griend weer te herstellen.

Ook is er een zienswijze ingediend over de windmolens in de buurt van natuurgebieden. Met  een handhaver van Staatsbosbeheer is de een gesprek geweest over de handhaving op loslopende honden in natuurgebieden.

Er is afgelopen jaar meegedacht over verschillende nieuwe natuurgebieden.
Zo is meegepraat over de inrichting van de Johannapolder, park de Twee Heuvels, de Zegenpolder en het beheerplan van het Gorzenpark. Besloten is geen zitting te nemen in de gebied coöperatie voor het Buitenland van Rhoon maar om zitting te nemen in de klankbordgroep.

Er is subsidie aangevraagd en gekregen bij de Groene Motor voor jeugdeducatie. Voor natuurwerk is subsidie aangevraagd en gekregen bij het Oranjefonds (NL Doet en Burendag) en de Groene Motor. Bij de gemeente is verzocht de subsidie voor het vogelkijkscherm bij de zuivering Ridderkerk (wat niet doorgegaan is) om te zetten naar een subsidie voor het vernieuwen van de nestkasten in Ridderkerk, een nieuwe laptop en extra materialen voor  jeugdeducatie. De gemeente heeft dit verzoek gehonoreerd en Jan Tuin is samen met de Gemini hard aan de slag gegaan om nieuwe nestkasten te maken.

Leden van het bestuur hebben diverse bijeenkomsten en overleggen bijgewoond, zoals De rivier als getijdepark, bijeenkomsten voor Buitenland van Rhoon en Deltapoort. Er is overleg geweest met de stichting NME Ridderkerk en Sander Elzerman, André Hollestein, en Christa Groshart hebben weer beurtelings de vergaderingen van het Platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid bijgewoond. Dit Platform, waarin verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn, geeft (on)gevraagd advies aan de gemeente Ridderkerk op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Ook zijn de vergaderingen van de landinrichtingscommissie IJsselmonde bezocht en is er dit jaar weer één keer overlegd met het Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde, onder andere over het beheer van de natuur- en recreatiegebieden. Verder zijn door bestuursleden bijeenkomsten van de IVN regio Zuid-Holland bijgewoond.

Ledenadministratie:
Eind 2016 hadden we 292 leden. In 2017 hebben zich totaal 23 nieuwe leden aangemeld. In totaal hebben 16 leden opgezegd waarvan 3 zijn er overleden, 5 zijn geroyeerd en 8 hebben opgezegd zonder reden.  31 december 2017 hebben we 299 leden waarvan 2 ereleden. Er zijn inmiddels 23 IVN leden.