Jaarverslag-2019-werkgroep-Ruimtelijke-Ordening-en-Milieu

Verslag van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Milieu over 2019

Hoogvliet


Ook in 2019 kwam er weer veel op de natuurvereniging af. Onderling stemmen leden van de ROM werkgroep af met welke onderwerpen ze zich bezig houden. Dat overleg moet soms snel en gaat dat dan per e-mail. Eens in de twee of drie maanden komt de werkgroep bij elkaar.  De werkgroep telde in 2019 zes leden.

Onderwerpen waarmee wij afgelopen jaar actief waren:
Het kappen van essen door Staatsbosbeheer:  Voorbesprekingen met SBB bijgewoond, informatie bijeenkomsten bezocht, commentaar geleverd, gebieden bezocht met medewerkers van SBB. Gewezen op beschermde soorten, vergeefs aangevoerd dat kappen in de herfst en winter de voorkeur geniet boven juni.  

We hebben contact opgenomen met de Omgevingsdienst Haaglanden om overtredingen te melden die begaan zijn bij de inrichting van de Nieuw Reijerwaard. Bij controles zal hier extra aandacht aan worden geschonken.

Overlegd met verschillende gemeenteambtenaren over onderwerpen die de inrichting van onze woonomgeving aangaan. Op verzoek van verschillende raadsleden advies gegeven over diverse onderwerpen.  

Omgevingsvisie Albrandswaard:  diverse bijeenkomsten zijn bijgewoond door leden van de werkgroep en daarbij hebben we onze ideeën ingebracht.  Zoals bermen omvormen tot bijenlinten, gepleit voor meer groen in de wijken, meer groen in de wijken, natuurinclusieve landbouw, natuurinclusief bouwen, verbod op open haarden en vuurwerk.

Natuurinclusief bouwen: alle raadleden op eiland IJsselmonde kregen een brief waarop we hebben gewezen op het belang van Natuur inclusief bouwen.
Wij vragen om bij renovatie en nieuwbouw te zorgen voor nestplaatsen voor gierzwaluwen, mussen en vleermuizen. We hebben ook meegewerkt aan een voorlichtingsbijeenkomst  over natuurinclusief bouwen georganiseerd door Groen Links te Barendrecht.

Bij de Woonwijzerwinkel in Rotterdam Zuid (Directiekade 8, 3089 JA Rotterdam )  hebben we een hoekje met voorbeelden van (inbouw) nestplaatsen met gesponsorde materialen ingericht. Daarbij liggen ook informatie folders. Alles om de kennis over natuurinclusief bouwen in een bredere  kring te verspreiden.

Nu de biodiversiteit onder druk staat is er een toenemende aandacht voor het bermbeheer in de BAR-gemeenten. Een Raadsinformatiebrief van de gemeente Ridderkerk hebben we van commentaar voorzien. Er zijn meerdere overleg gevoerd met medewerkers van gemeente en de wethouder. We vinden het resultaat niet overtuigend en hebben de BAR-gemeenten aanbevolen een ecoloog in dienst te nemen.

Alle raadsleden van de BAR-gemeenten een brief van ons ontvangen waarin we melding maken van  het initiatief van de provincie om van het eiland IJsselmonde een bijeneiland te maken, te beginnen met Zwijndrecht en H.I. Ambacht . We hebben hun steun gevraagd om te bevorderen dat het bijenlint ook aansluiting vindt in de BAR-gemeenten.

Ridderkerk is een van weinige gemeenten in Zuid Holland met een distelverordening, die gebiedt maatregelen te nemen om te voorkomen dat distels tot bloei komen. Distels zijn belangrijke planten voor insecten en vogels. In een tijd dat de biodiversiteit zo onder druk staat is deze verordening volstrekt uit de tijd en wij vinden dat deze zou moeten worden ingetrokken. We hebben het gemeentebestuur in een brief daarop gewezen. Hierover hebben we ook in onze rubriek in het huis aan huisblad ‘De Combinatie’ een artikel gepubliceerd. 

In onze wekelijkse rubriek in het huis aan huisblad De Combinatie hebben we gereageerd op het uitzetten van karpers in Ridderkerkse wateren door een hengelsportvereniging . Dit werd gepresenteerd als een maatregel om de waterkwaliteit te verbeteren maar die het omgekeerde effect heeft.

We ontvingen een brief van de gemeente Ridderkerk waarin ze meldde dat was besloten de konijnen op sportterreinen te bestrijden, omdat de konijnen de sportvelden beschadigen en er grote kans is op (ernstige) blessures. Het college heeft opdracht te geven aan de Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde om de konijnen op de sportparken in Ridderkerk te bejagen. We hebben de Gemeente Ridderkerk gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is.
Onze indruk is dat het aantal konijnen binnen de gemeente  laag is en afneemt. In 2015 had men het zelfde probleem en koos het college voor de zelfde oplossing. Wel zegde de gemeente toe een structurele oplossing te onderzoeken. In een brief werd ons toegezegd de natuurvereniging hierbij te betrekken. Helaas  hebben we nooit een uitnodiging ontvangen.

Een grote klus was de Groenvisie van Ridderkerk. Wij waren aanwezig bij alle wijkbijeenkomsten. Hebben ons commentaar geleverd op het concept rapport via het beleidsplatform BPNMD en over dit onderwerp een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke wethouder.

Vier keer per jaar vertegenwoordigen we de vereniging  bij overleggen van het beleidsplatform BPNMD. Dit platform waarin verschillende maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. Het beleidsplatform Natuur Mileiu en Duurzaamheid geeft  het gemeentebestuur van Ridderkerk gevraagd en ongevraagd advies.

Over verschillende onderwerpen is gedurende het jaar een bericht verschenen  in het verenigingsblad of de wekelijkse Nieuwsbrief.

Aart