Devel

devel
De Devel, een gebied vol historie

De wandeling kan beginnen bij het bezoekerscentrum ’t Weetpunt in het Munnike park te Zwijndrecht. De openingstijden zijn op woensdag en in het weekend van 13.00 tot 16.00 uur. Hier is informatie verkrijgbaar en een leuke tentoonstelling te zien. Vlak bij het bezoekerscentrum begint het natuurpad. Een informatiebord vertelt dat de stapel houtblokken met gaatjes een insectenflat is. Afgesloten gaatjes betekent dat een insect een eitje in dat gangetje heeft gelegd. De flat is dus bewoond. Bij ’t Weetpunt is ook nog een insectenmuur gemetseld nabij een insectentuin. De Devel heeft aan de zijde van het park een natuurlijke oever gekregen. Om het padden, kikkers en libellen naar hun zin te maken zijn enkele poelen gegraven. Het oogt ruig, hier mag de natuur zijn gang gaan.

Develpad

Wie trek heeft in een flinke wandeling gaat terug naar het beginpunt en volgt de Devel; het Develpad. We kunnen de oude Devel volgen tot het kerkje van Kijfhoek. Vanaf het voetpad zijn hier vele vogels waar te nemen, zoals slobeend, grote zaagbek, kuifeendjes. Steltlopers als watersnip, witgatje, kievit en scholekster komen er ook voor. Er zijn al meer dan 100 soorten geïnventariseerd.

Het Develgebied heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Uit bodemonderzoek is gebleken dat de oeverwallen van de Devel al rond het jaar 1000 bewoond werden door vissers, landbouwers en veehouders. In 1331 werd de Zwijndrechtse waard door de graaf van Holland, Willem III, bedijkt. Daarbij werd de Devel bij Groote Lindt en bij Kleine Lindt afgedamd. Sindsdien speelt de afgedamde rivier een belangrijke rol bij de afvoer van het polderwater.

In de twintigste eeuw viel door daling van het waterpeil in de polder de Devel voor een groot deel droog. In de bedding ging men o.m. groente telen, zoals in de nog niet ontgraven delen nog wordt gedaan. Toen in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, de behoefte aan natuur en recreatie steeg, werden delen van de Devel ontgraven. Hierdoor is een belangrijk deel van het landelijk gebied weer in de oorspronkelijke staat terug gebracht. Helaas is van de opvallende gebouwen langs de Devel; kasteel Develsteijn op Lievershille (1332 – 1824) en het klooster Eemsteijn bij Munnikensteeg (1382 – 1572), niets bewaard gebleven. Het klooster werd oorspronkelijk gesticht (1382) in het ambacht van de Eem, in het huidige Bieschbos maar nadat ten ondergegaan was door de Sint-Elisabethvloed (1421) werd het herbouwd en ingewijd (1435) in Kijfhoek. Het monumentale kerkje van Kijfhoek dateert al uit 1368 en staat nog steeds op zijn terp aan de rand van de Devel. Wie nog verder doorloopt komt bij de vroegere Hoge-Devel bij Heerjansdam: Hier vinden in de brede rietkragen vele “rietvogels” zoals de kleine karekiet, rietzanger, rietgors, blauwborst en bruine kiekendief de rust om te broeden.

Als we de Devel de rug toekeren kiezen we een eigen route door  het nog  jonge recreatiegebied om terug te keren naar het uitgangspunt.