Midwintertelling

Midwinter vogeltelling zaterdag 14 januari in de Crezéepolder.

Voor het 26e jaar worden de wintervogels in de Crezéepolder geïnventariseerd. Het is het oudste telproject van de vogelwerkgroep, maar toch is geen telling hetzelfde. Elke winter worden tussen oktober en maart elke maand alle watervogels in verschillende gebieden op het eiland IJsselmonde geteld. De telresultaten worden opgestuurd naar Sovon, die alle gegevens uit heel Nederland verzamelt en hier landelijke overzichten van maakt. Op die manier draagt de vogelwerkgroep bij aan de kennis over de ontwikkelingen in de vogelstand. De Midwintertelling is de belangrijkste van het seizoen, omdat dan niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa, Afrika en Azië  watervogels geteld worden.

De telling van afgelopen weekend was de eerste in de ‘nieuwe’ polder. Vanwege het springtij was het waterpeil erg hoog. Water- en Graspiepers foerageerden langs het aanspoelsel op de dijk. Op het water dobberde een mannetje Pijlstaart en langs de waterkant zaten enkele Bergeenden. In totaal telden we meer dan 1100 vogels op met als grootste aantallen 221 Grauwe ganzen, 138 Smienten, 100 Krakeenden, 234 Meerkoeten en 66 Grote Canadese ganzen. Als je dat vergelijkt met de telling van vijf jaar geleden, toen de polder nog geheel uit akkers bestond, is dat een wereld van verschil. Toen zagen we slechts 71 vogels in de gehele polder…